Sprache
de gb af

برای تحصیلات
و رهایی

آسنا یک انجمن غیرانتفاعی است که توسط زنان افغان در آوریل 2021 در گریفسوالد تأسیس شد. او برای احقاق حقوق زنان فارسی زبان به ویژه در زمینه آموزش فعالیت می کند. تمرکز بر توانمندسازی، رهایی و ادغام است.

کار ما

کارگاه ها

برنامه ریزی و اجرای پروژه های آموزشی، دوره های آموزشی فرهنگی اجتماعی و خدمات مشاوره ای

دوره های آلمانی

دوره های آلمانی مربوط به نیازهای روزمره واژگان خاصی را منتقل می کند: "من می توانم منظورم را بگویم."

کتابخانه ها

آسنا علاوه بر فعالیت در آلمان، در افغانستان نیز فعال است و دو کتابخانه برای دختران و زنان در آنجا افتتاح کرده است.

مسائل زنان

درک بهتر بین فرهنگ ها، بر اساس اصول دموکراتیک - این چیزی است که ما می خواهیم با آموزش به آن برسیم.